Vocabulario Visto

Aquí adjuntamos una lista con todos los carácteres vistos hasta ahora con los poemas tratados [están ordenados por orden alfabético de pinyin (más o menos…) y, al pulsar en ellos, se accede al primer poema donde aparecen o, en caso de existir, a su ficha mnemotécnica]:

 1. ài
 2. àn
 3. àn
 4. bái
 5. bǎi
 6. bài
 7. bān
 8. bàn
 9. bàn
 10. bàng
 11. bēi
 12. bèi
 13. běn
 14. biān
 15. biàn
 16. biǎo
 17. bié
 18. bìng
 19. cái
 20. cái
 21. cái
 22. cǎi
 23. cǎi
 24. cān
 25. cāng
 26. cáng
 27. cǎo
 28. céng
 29. chā
 30. zhài
 31. chái
 32. chán
 33. chǎng
 34. cháng
 35. cháng
 36. zhǎng
 37. cháng
 38. chàng
 39. zhāo
 40. cháo
 41. chē
 42. chè
 43. chén
 44. chén
 45. chēng
 46. chéng
 47. chéng
 48. chí
 49. chí
 50. 齿 chǐ
 51. chǐ
 52. chóu
 53. chū
 54. chū
 55. chú
 56. chú
 57. chǔ
 58. chù
 59. chuān
 60. chuán
 61. chuāng
 62. chuáng
 63. chuí
 64. chūn
 65. cóng
 66. cuī
 67. cuì
 68. cūn
 69. dài
 70. dàn
 71. tán
 72. dāng
 73. dāo
 74. dào
 75. dào
 76. de
 77. dēng
 78. diào
 79. diào
 80. dōng
 81. dòu
 82. duān
 83. duàn
 84. duī
 85. duì
 86. duō
 87. é
 88. é
 89. é
 90. 饿 è
 91. ér
 92. ěr
 93. èr
 94. fān
 95. fǎn
 96. fēi
 97. fēn
 98. fēn
 99. fēng
 100. fēng
 101. fēng
 102. féng
 103. gǎi
 104. 竿 gān
 105. gǎn
 106. gāo
 107. gēn
 108. gèng
 109. gēng
 110. gōng
 111. gōu
 112. guà
 113. guān
 114. guān
 115. guān
 116. guǎn
 117. guāng
 118. guī
 119. guó
 120. guò
 121. hǎi
 122. hán
 123. hán
 124. hàn
 125. hàn
 126. hǎo
 127. hēi
 128. hén
 129. hèn
 130. héng
 131. hóng
 132. hòu
 133. huā
 134. huà
 135. huái
 136. 怀 huái
 137. huān
 138. hái
 139. huáng
 140. huáng
 141. huí
 142. huǐ
 143. hūn
 144. hún
 145. huǒ
 146. jiā
 147. jiā
 148. jià
 149. jiān
 150. jiān
 151. jiān
 152. jiǎn
 153. jiàn
 154. jiàn
 155. jiàn
 156. jiāng
 157. jiāng
 158. jiāo
 159. jiǎo
 160. jiào
 161. jiē
 162. jié
 163. jié
 164. jiě
 165. jiè
 166. jīn
 167. jǐn
 168. jìn
 169. jìn
 170. jīng
 171. jǐng
 172. jìng
 173. jìng
 174. jìng
 175. jìng
 176. jiǔ
 177. jiǔ
 178. jiǔ
 179. jiù
 180. juǎn
 181. jué
 182. jué
 183. jūn
 184. kāi
 185. kàn
 186. kōng
 187. kǒng
 188. kǒu
 189. kòu
 190. kuàng
 191. lái
 192. láng
 193. làng
 194. lǎo
 195. lèi
 196. lián
 197. lián
 198. lián
 199. liǎn
 200. liáng
 201. liǎng
 202. liáo
 203. liáo
 204. lín
 205. lín
 206. líng
 207. líng
 208. líng
 209. líng
 210. lǐng
 211. liú
 212. liú
 213. liǔ
 214. lóu
 215. 鹿
 216. 绿
 217. luàn
 218. lún
 219. luó
 220. luò
 221. mǎn
 222. máo
 223. méi
 224. méi
 225. měi
 226. měi
 227. mén
 228. mèng
 229. mián
 230. miàn
 231. miè
 232. mǐn
 233. míng
 234. míng
 235. mìng
 236. nǎi
 237. nán
 238. néng
 239. nián
 240. niáng
 241. niǎo
 242. niú
 243. nóng
 244. nòng
 245. nuǎn
 246. ǒu
 247. pái
 248. pán
 249. péng
 250. piàn
 251. píng
 252. píng
 253. qiān
 254. qián
 255. qián
 256. qián
 257. qiǎn
 258. qiáng
 259. qiáo
 260. qīn
 261. qín
 262. qīng
 263. qīng
 264. qīng
 265. qíng
 266. qíng
 267. qióng
 268. qiū
 269. qiū
 270. quán
 271. quàn
 272. què
 273. què
 274. qún
 275. qún
 276. rán
 277. rán
 278. rào
 279. rén
 280. róng
 281. róng
 282. róu
 283. ròu
 284. rùn
 285. sān
 286. sǎn
 287. sàn
 288. shā
 289. shān
 290. shàng
 291. shǎo
 292. shēn
 293. shēn
 294. shēng
 295. shēng
 296. shī
 297. shī
 298. 湿 shī
 299. shī
 300. shí
 301. shí
 302. shí
 303. shí
 304. shí
 305. shǐ
 306. shì
 307. shì
 308. shì
 309. shì
 310. shōu
 311. shǒu
 312. shǒu
 313. shū
 314. shǔ
 315. shù
 316. shù
 317. cuī
 318. shuāng
 319. shuāng
 320. shuí
 321. shuǐ
 322. shuì
 323. shuō
 324. sōng
 325. sòng
 326. 宿
 327. suī
 328. suí
 329. suì
 330. sūn
 331. suō
 332. suǒ
 333. suǒ
 334. tái
 335. tài
 336. tāng
 337. tāo
 338. táo
 339. tiān
 340. tián
 341. tiáo
 342. tīng
 343. tíng
 344. tíng
 345. tǐng
 346. tóng
 347. tóng
 348. tōu
 349. tóu
 350. wài
 351. wǎn
 352. wàn
 353. wáng
 354. wǎng
 355. wàng
 356. wēi
 357. wēi
 358. wéi
 359. wéi
 360. wèi
 361. wéi
 362. wèi
 363. wén
 364. wèn
 365. wēng
 366. 西
 367. xià
 368. xiān
 369. xián
 370. xián
 371. xiàn
 372. xiāng
 373. xiāng
 374. xiāng
 375. xiǎng
 376. xiàng
 377. xiàng
 378. xiāo
 379. xiǎo
 380. xiǎo
 381. xiào
 382. xiào
 383. xiē
 384. xié
 385. xīn
 386. xīn
 387. xīn
 388. xīng
 389. xíng
 390. xǐng
 391. xìng
 392. xìng
 393. xiōng
 394. xiù
 395. xuán
 396. xué
 397. xuě
 398. xún
 399. yān
 400. yán
 401. yán
 402. yǎn
 403. yǎn
 404. yàn
 405. yàn
 406. yāng
 407. yáng
 408. yáng
 409. yāo
 410. yáo
 411. yào
 412. yīn
 413. yīn
 414. yín
 415. yǐn
 416. yǐn
 417. yìn
 418. yìng
 419. yǐng
 420. yìng
 421. yǒng
 422. yǒng
 423. yōu
 424. yóu
 425. yóu
 426. yǒu
 427. yuān
 428. yuán
 429. yuán
 430. yuán
 431. yuán
 432. yuán
 433. yuǎn
 434. yuàn
 435. yuàn
 436. yuè
 437. yún
 438. zài
 439. zàn
 440. zǎo
 441. zēng
 442. zhāi
 443. zhàn
 444. zhǎng
 445. zhāo
 446. zhào
 447. zhē
 448. zhě
 449. zhēn
 450. zhèn
 451. zhēng
 452. zhèng
 453. zhī
 454. zhī
 455. zhī
 456. zhí
 457. zhí
 458. zhǐ
 459. zhǐ
 460. zhì
 461. zhì
 462. zhōng
 463. zhōng
 464. zhōng
 465. zhòng
 466. zhòng
 467. zhòng
 468. zhōu
 469. zhōu
 470. zhū
 471. zhú
 472. zhú
 473. zhǔ
 474. zhuó
 475. zhù
 476. zhuāng
 477. zhuó
 478. zōng
 479. zōng
 480. zuì
 481. zuì
 482. zuò
 483. zuò
 484. ān
 485. zhū
 486. méi
 487. yīng
 488. xié
 489. zhàng
 490. líng
 491. zhǔ
 492. miǎo
 493. qiè
 494. cháng
 495. yǎo
 496. yuè
 497. fēi
 498. guàn
 499. pín
 500. tíng
 501. qīng
 502. huáng
 503. diàn
 504. pēi
 505. bìn

logo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *